О нас

История о нас

«Асыл Ет» компаниясы жоғары сапалы ет өнімдерін өндірудің толық циклі болып табылады, оған: бордақылау алаңы, жем өндірісі, және ет өңдеу кешені кіреді. 3 мың бас ірі қара мен ұсақ малға арналған бордақылау кешені сонымен қатар ет өңдеу кешені Алматы облысының экологиялық таза аудандарында - Кеген және Қарасай аудандарында орналасқан. Ет комбинатының өзіндік мал дәрігерлік зертхансы бар. Сиыр, қой мен жылқы еті қос кезеңдік бақылауға алынады, алдымен мал дәрігерлері ет комбинатына келетін малды тексереді. Екінші кезеңде іріктеу мен талдаудан кейін - әр бастың денсаулық жағдайы тағы да мұқият қадағаланады.Соймас бұрын, малды тағы тексеруден өткізеді. Содан кейін етті мемлекеттік және мекемелік санитарлық инспекторлар тексереді. Біз тұтынушының барлық халықаралық қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келетін қазақстандық өнімдерге қол жеткізетініне кепілдік береміз! Барлық ө н і м д е р х а л ы қ а р а л ы қ жә н е э ко л о г и я л ы қ стандарттарға, соның ішінде ҚМДБ “Халал” стандартына сәйкес.

Компания Асыл Ет — это полный цикл производства мясной продукции высокого качества, который включает в себя: откормочную площадку, к о р м о п р о и з в о д с т в о , а т а к ж е мясоперерабатывающий комплекс. Откормочный комплекс на 3 тысячи голов крупнорогатого и мелкорогатого скота. Мясоперерабатывающий комплекс расположен в экологически чистых районах Алматинской области - Кегенском и Карасайском. На мясокомбинате работает собственная вет. лаборатория. Говядина, баранина и конина проходят двойной контроль.Сначала ветеринарные врачи проверяют поголовье скота, поступающее на мясокомбинат. После забора проб и анализов тщательно следят за состоянием здоровья каждой единицы. Перед убоем скот проходит еще один осмотр. Далее мясо проверяет государственный и штатный санитарные инспекторы. Мы гарантируем, что потребитель получит продукцию казахстанского производства, соотвествующую всем мировым стандартам безопасности. Вся продукция с о о т в е т с т в у е т в с е м м е ж д у н а р о д н ы м и экологическим стандартам, включая стандарт «Халяль».